ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting UBU) ประจำปี 2567

คำชี้แจง แบบประเมินนี้ ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting UBU)" เพื่อเป็นการนำผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลเสนอแนะหรืออ้างอิงในการปรับปรุงการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการต่อไป ผู้พัฒนาและผู้ดูแลระบบ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ใช้งานระบบในการตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง แบบประเมินมีทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ประเมินที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบงานที่พัฒนาขึ้น และผู้พัฒนาระบบ
และ ความคิดเห็นอื่น ๆ ข้อเสนอแนะและควรปรับปรุง
การจัดเก็บและการใช้งานข้อมูล : ข้อมูลจากแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจจะถูกจัดเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยจะนำเสนอข้อมูลสรุปในภาพรวม ไม่มีข้อมูลใดในรายงานสรุป ที่นำไปสู่การระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจแต่อย่างใด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ :    

ประเภทผู้ใช้บริการ :

สังกัดคณะ / สำนัก :
คณะ/สำนักอื่น ๆ โปรดระบุ

ระดับสิทธิ์เข้าใช้งาน :

ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ/ใช้บริการ :

 


Copyright © 2023 All Rights Reserved.
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี